Asianajotoimisto Kalasatama

Yritys

Asianajotoimisto Kalasatama

Asianajotoimisto

Asianajotoimisto Kalasatama Oy palvelee asiakkaitaan antaumuksella. Kunnioitamme perinteitä ja hyvää asianajotapaa ja toimimme nykyaikaisesti. 

Muutimme Hermannin rantatielle jo vuonna 2004. Olemme uuden urbaanin kaupunginosan ensimmäinen asianajotoimisto. Tässä pioneerihengessä haluamme jatkaa kasvua ja olla mukana alueen kehityksessä. Kalasataman alueella on vahva teollisuuden ja merenkulun historia. Täällä on hyvä tehdä työtä ja rakentaa bisnestä myös tulevaisuudessa.

Arvot ja päämäärät

Rehellisyys. Ahkeruus. Selkeys. Työn ilo. Kannattavuus. Nämä ovat toimintamme arvot.

Tavoitteenamme on ratkaista asiakkaiden juridiset ongelmat asiantuntevasti ja tehokkaasti kohtuullisin kustannuksin. Emme mutkista asioita, vaan toimimme käytännönläheisesti. Palvelemme asiakkaita ystävällisesti ja ripeästi. Noudatamme kaikessa toiminnassa hyvää asianajotapaa.

Tavoittelemme myös hyvää ja turvallista työyhteisöä, jossa asiantuntijamme saavat kokea työn iloa. Meillä vallitsee sataman henki ja tekemisen tuntu.

Työtapa

Meillä jokaisen toimeksiannon lähtökohta on löytää ratkaisu asiakkaan kulloiseenkin juridiseen ongelmaan.

Laadimme asiakirjoja ja avustamme juridisen ongelman määrittelyssä ja riskiarvioinnissa. Osallistumme neuvotteluihin asiakkaan puolesta tai hänen rinnallaan ja toimimme sovintomenettelyssä tai oikeudenkäynneissä.

Juristimme ovat omien alojensa asiantuntijoita ja toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Ehdoton salassapito on toiminnan lähtökohta ja luottamuksen perusta.

Palvelut

Palvelut yrityksille

Sopimus on tärkein oikeuksien perustamisen väline. Sopimus on hyvä keino hallita oikeudellisia riskejä, ja se sopii sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Sopimusoikeus liittyy läheisesti kaikkiin muihin oikeudenaloihin, koska sopimus on monesti tärkeänä osana kaikissa juridisissa järjestelyissä.

Oikeudet tai maksuvelvollisuudet voivat velvoiteoikeuden alalla syntyä sopimuksen, sopimuksenulkoisen vahingonkorvausvastuun tai esimerkiksi perusteettoman edun saamisen kautta.

Toimistomme laatii päämiehille sopimuksia tarpeiden mukaan. Lisäksi neuvomme asiakkaita sopimusten tulkintaan liittyvissä tilanteissa ja avustamme sopimusriidoissa. Hoidamme toimeksiantoja, jotka liittyvät esimerkiksi kaupallisiin sopimuksiin, kuluttaja-asioihin ja vakuutuskorvauksiin.

Toimistomme hoitaa vahingonkorvauksiin liittyviä toimeksiantoja.

Vahingonkorvausoikeuden perustana on vahingonkärsijälle aiheutunut vahinko. Vahingonkorvauslaki on yleislaki, jota sovelletaan sopimuksen ulkoisen vastuun tilanteissa. Laki ei koske sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta. Lähtökohta on vahingon hyvittäminen vahingonkärsijälle. Tarkoitus ei kuitenkaan ole rikastuminen vahingon avulla.

Vahingonkorvausoikeuteen kuuluvia tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi korvattavat vahingot, tuottamus, syy-yhteys ja vahingon määrä.

Toimistomme hoitaa sekä henkilöyhtiöiden että osakeyhtiöiden oikeudellisia kysymyksiä. 

Valtaosa yritystoiminnasta tapahtuu yhtiömuodossa. Yhtiöoikeuteen kuuluvat muun muassa yhtiömuotojen hallintoon, vastuukysymyksiin ja rahoitukseen liittyvät asiat.

Toimimme asiamiehinä yhtiöoikeudellisissa riidoissa ja neuvonantajina yritysjärjestelyissä. Lisäksi neuvomme yrityksen hallinnon järjestämisessä ja toimimme tarvittaessa yhtiökokouksessa puheenjohtajana tai sihteerinä.

Hoidamme myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden sekä yhdistysten ja säätiöiden oikeudellisia ongelmia.

Toimimme työoikeuden puolueettomina asiantuntijoina. Meillä on asiakkaina sekä työntekijöitä että työnantajia.

Työoikeuteen kuuluvat muun muassa palkkaukseen, työsopimukseen, työehtosopimuksen tulkintaan, irtisanomiseen ja muihin työsuhteesta aiheutuviin erimielisyyksiin liittyvät asiat. Muita aihepiirejä ovat kilpailukielto- ja salassapitosopimukset sekä tietosuoja.

Ennakointi on tärkeä tapa torjua riskejä työoikeuden alueella. Hyvät työsopimukset ja johtajasopimukset tuovat kustannussäästöjä ja varmuutta toimintaan. Etukäteen laadittu sopimus luo selkeät raamit, joiden ansiosta työelämässä selvitään ilman erimielisyyksiä. Mahdollisten riitojen paisuminen voidaan estää asiallisilla ja tehokkailla neuvotteluilla.

Toimistomme auttaa asiakkaitaan ratkaisemalla oikeudellisia riitoja.

Riitojen ratkaisukeinoja ovat oikeudenkäynnit tuomioistuimissa ja vaihtoehtoiset keinot, kuten välimiesmenettely ja erityinen sovintomenettely.

Tutkimusten mukaan suomalainen joutuu oikeudenkäynnin asianosaiseksi keskimäärin kerran elämänsä aikana. Tämän vuoksi teemme kaikkemme, jotta oikeudenkäynnin lopputulos olisi mahdollisimman hyvä ja päämiehemme kustannukset kohtuulliset.

Tavoitteenamme on aina ensisijaisesti sopia riidat ilman oikeudenkäyntiä.

Toimistomme hoitaa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyviä juridisia asioita.

Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi kiinteistöjen muodostamisessa ja kiinteistöjen käyttöön liittyvissä sopimuksissa. Rakentamisoikeuden alalla toimistomme on edustanut sekä rakennuttajia että urakoitsijoita. Olemme auttaneet myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä ja yksittäisiä osakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Rakentamiseen liittyvät riitatilanteet koskevat yleensä urakkasopimuksia tai maankäyttö- ja hankesopimuksia. Ensisijaisesti yritämme saavuttaa neuvotteluteitse asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Toimistomme juristeilla on myös runsaasti kokemusta oikeudenkäynneistä.

Toimistomme avustaa asiakkaitaan asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä kysymyksissä. Laadimme kauppakirjoja ja hoidamme riita-asioita, jotka liittyvät esimerkiksi rakennus- tai suunnitteluvirheisiin.

Asunto- ja kiinteistökaupat ovat etenkin yksityishenkilöille taloudellisesti isoja asioita. Rakennustekniset seikat ja kauppoihin liittyvät sopimussuhteet vaativat juristilta erityistä ammattitaitoa. Riidat liittyvät usein kiinteistövälittäjän, kuntotarkastajan tai asunto-osakeyhtiön vastuukysymyksiin.

Autamme asiakkaita myös asuinhuoneistojen vuokraukseen liittyvissä riitatilanteissa, joita esiintyy etenkin yksityishenkilöillä. Tavallisia ovat esimerkiksi irtisanomiseen tai vuokran alentamiseen liittyvät kiistat.
Laadimme myös yritysasiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä liikehuoneistojen vuokrasopimuksia.

Autamme asiakkaita perheoikeudellisissa sopimus- ja riita-asioissa, jotka liittyvät avioliittoon ja lapsiin.

Aihepiirejä ovat muun muassa elatusapusopimukset, lasten huolto- ja tapaamisoikeus, avioehtosopimukset ja avioeroasiat, kuten omaisuuden ositus.

Läheisen kuolemaan liittyy aina oikeudellisia asioita, jotka kannattaa jättää asiantuntijoiden hoidettavaksi. Autamme asiakkaita lahjakirjojen ja testamenttien laadinnassa, pesänselvityksessä ja perinnönjaossa sekä näihin liittyvissä riita-asioissa.

Hoidamme kaikkia muitakin perintöoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Perinnönjakoon vaikuttavat esimerkiksi lesken oikeudet, verosuunnittelu ja vainajan elinaikanaan tekemät järjestelyt. Usein varsin pienillä ja edullisilla toimilla voi saavuttaa merkittäviä etuja tulevissa perintötilanteissa.

Tarjoamme asiakkaille mahdollisuutta sovintomenettelyyn eräissä riita-asioissa.

Toimistollamme on Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutuksen saanut asianajaja. Tässä menettelyssä puolueeton taho eli sovittelija auttaa riidan osapuolia saavuttamaan sovintoratkaisun. Sovintomenettely on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen keino saavuttaa sovinto sellaisessa riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset liike- ja työsuhteisiin liittyvät riidat.

Sovittelija ei voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja eikä hän ole tuomari. Menettelyn avulla voidaan kuitenkin turvata liike- ja henkilösuhteiden jatkuvuus. Lisäksi menettely on edullisempi kuin tuomioistuin- tai välimiesmenettely. Onnistunut sovittelu päättyy sovintosopimukseen.

Ihmiset

Henki ja tekijät

Jarkko Kiiha

Jarkko Kiiha

Asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti
+358 40 501 3560

Matti Nenonen

Matti Nenonen

Neuvotteleva lakimies, varatuomari
+358 40 503 8899

Janna Rantanen

Janna Rantanen

Lakimies, varatuomari
+ 358 44 735 5656

Kaarina Leppänen

Kaarina Leppänen

Lakimies, OTM, pääsihteeri
+ 358 44 758 6797

Päivi Vehmasvaara

Päivi Vehmasvaara

Terveystieteiden tohtori
+358 44 019 0444

Tom Ståhlberg

Tom Ståhlberg

Hallintopäällikkö, KTM
+358 400 352 630

Eeva Kaplas

Eeva Kaplas

Oikeusnotaari
+358 9 278 6220

design N&S

Yhteystiedot

Tervetuloa Asianajotoimisto Kalasatamaan

Asianajotoimisto Kalasatama – Helsinki
Hermannin rantatie 2 B 5krs.
FI-00580 Helsinki


+358 9 278 6220

Kalasataman metroasemalta toimistollemme on matkaa noin 100 metriä. Kiinteistömme läheisyydessä ja viereisessä korttelissa Työpajankadulla on useita kahden tunnin parkkipaikkoja. Tervetuloa.

Asianajotoimisto Kalasatama – Saimaa
Ainonkatu 31
FI-53100 Lappeenranta


+358 44 019 0444

Asianajotoimisto Kalasatama Oy on nyt myös Kalasatama Saimaa - asianajotoimisto. Toimintamme Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalan alueella käynnistyi 3.9.2018. Palvelemme asiakkaitamme Lappeenrannan Kylpylän kaupunginossassa, Saimaan rannan Vanhalla Panimolla osoitteessa Ainonkatu 31.