Blogi

Oikeusturvavakuutuksen merkitys – Mitä yksityishenkilön oikeusturva kattaa ja mitä se ei kata

Oikeusturvavakuutuksen merkitys – Mitä yksityishenkilön oikeusturva kattaa ja mitä se ei kata

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajajan käytöstä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut käräjäoikeuden käsiteltäviksi saatettavissa asioissa ja välimiesmenettelyssä. Vakuutetulla on oikeus valita käyttämänsä asianajaja.

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus

Yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutukset kuuluvat yleensä osana yksityishenkilöiden yhdistelmävakuutuksiin kuten kotivakuutukseen, autovakuutukseen, kiinteistö- ja maatilavakuutukseen, matkavakuutukseen tai ryhmävakuutukseen.

Oikeusturvavakuutuksesta säädetään oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista annetussa laissa (1060/1993). Toisin kuin aiemmin, kilpailuoikeudellisen lainsäädännön kiristymisen vuoksi nykyään ei ole käytössä yhteisesti laadittuja malliehtoja. Vakuutusyhtiöt soveltavat omia ehtojaan, joihin on syytä tutustua huolellisesti.

Vakuutuksen tarkoitus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajajan käytöstä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut käräjäoikeuden käsiteltäviksi saatettavissa asioissa ja välimiesmenettelyssä. Vakuutetulla on oikeus valita käyttämänsä asianajaja.

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus kattaa vain yksityiselämää koskevat asiat. Ansio- ja elinkeinotoimintaa varten erillinen vakuutus on tarpeen.

Oikeusturvaedun myöntämisen välttämättömänä edellytyksenä on, että vakuutetulle on sattunut vakuutusehdoissa määritelty vakuutustapahtuma vakuutuksen voimassaoloaikana.

Riita-asioissa yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla. Yleensä vakuutusehdoissa riidan määritellään syntyneen silloin, kun asiassa esitetty vaatimus on kiistetty joko perusteen tai määrän osalta.


Rikosasioissa oikeusturvavakuutus soveltuu vakuutetun ollessa asianomistajana eli rikoksen kohteena, silloin kun tämä vaatii korvausta asiassa. Vakuutetun puolustuskulut korvataan myös sellaisissa rikosasioissa, joissa asianomistaja yksin vaatii hänelle rangaistusta.

Mitä vakuutus ei kata

Oikeusturvavakuutusten kattavuus on monin tavoin rajoitettua.

Riita- ja hakemusasioiden osalta oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle on rajattu muun muassa avioeroasiat ja niihin liittyvät ositusriidat. Vakuutuksesta ei myöskään yleensä korvata kuluja asiassa, joka liittyy lapsen huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen.

Muista kuin ammattiliittojen kautta otetuista vakuutuksista ei korvata työriidoista aiheutuneita kuluja.

Oikeusturvavakuutuksesta ei yleensä korvata kuluja, jotka liittyvät muuhun kiinteistöön tai asuinhuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajanasuntoon. Tällä rajoitusehdolla on pois suljettu vakuutetun sijoitusasunnot.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä esimerkiksi hallintoviranomaisissa, hallintotuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai EU:n tuomioistuimissa.

Konkurssimenettelyä, yksityishenkilön velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta koskevat asiat on jätetty oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle lukuun ottamatta tilanteita, joissa näihin liittyvistä asioista riidellään erillisessä oikeudenkäynnissä. Vakuutus ei myöskään sovellu riidattomien saatavien perintäkulujen korvaamiseen. Tuomioistuimissa käsiteltävät turvaamistoimet ovat oikeusturvavakuutuksen piirissä. Sen sijaan muita täytäntöönpanokuluja ei korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset on nimenomaisesti rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksesta ei korvata myöskään välimiesten ja sovittelijain perimiä palkkioita ja kuluja eikä vakuutetun omia kuluja, kuten ajanhukkaa, matkakuluja ja ansionmenetyksiä.

Rikosasioissa oikeusturvavakuutuksesta ei korvata syytetyn puolustuksesta aiheutuvia kuluja silloin, kun syytettä ajaa yleinen syyttäjä.

Yleensä vakuutuksesta ei korvata maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Joissakin oikeusturvavakuutuksissa myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut sisältyvät oikeusturvan piiriin, mutta vakuutusmäärät ja vakuutetun omavastuuosuus ovat siinä vastaavasti korkeampia kuin perusmallissa

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Vakuutetuilla itsellään on kuluista tietynsuuruinen omavastuu, ja kustannukset korvataan vain vahvistettuun enimmäismäärään asti.

Vakuutusmäärä tarkoittaa oikeusturvavakuutuksessa vakuutustapahtumakohtaista enimmäiskorvausmäärää. Oikeusturvavakuutusten vakuutusmäärä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, mutta on yleensä 8 500—10 000 euroa. Jotkut yhtiöt tarjoavat myös laajennettuja vakuutuksia.

Omavastuulla tarkoitetaan summaa tai osuutta, jota vakuutus ei kata. Markkinoilla olevissa yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa omavastuu vaihtelee yleensä 15 prosentista 25 prosenttiin.

Pienehköissä ja yksinkertaisissa asioissa oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä voi riittää kattamaan kustannukset. Sen sijaan suuremmissa ja monimutkaisemmissa riita-asioissa, esimerkiksi asuntokauppa- ja kiinteistöriidoissa, oikeusturvavakuutusten korvauskatto tulee vastaan varsin nopeasti.

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä, jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai aiheettomasti luopuu siitä.

Huomattavaa

Edelle esitetty kuvaa tyypillisiä oikeusturvavakuutuksen ehtoja. Koska eri oikeusturvavakuutusten ehdot poikkeavat toisistaan, on tärkeää ennakolta selvittää oman oikeusturvavakuutuksen kattavuus.

Jarkko Kiiha

Asianajaja

jarkko.kiiha@kalasatama.net

  • Julkaistu
    30.08.2023

Ajankohtaista