Bostads- och fastighetsrätt

Vår byrå bistår våra kunder i frågor gällande bostads- och fastighetsköp. Vi upprättar köpebrev och vi sköter tvistemål som gäller t.ex. byggnads- eller planeringsfel.

Bostads- och fastighetsköp är betydande ärenden, speciellt för privatpersoner och därtill hörande avtalsförhållanden kräver speciell sakkunskap av juristen. Inom bostads- och fastighetsrätten gäller tvister ofta fastighetsförmedlarens, konditionsgranskarens eller bostadsaktiebolagets ansvarsfrågor.

Våra tjänster omfattar också bistånd vid tvistefall gällande uthyrning av bostäder. Sådana fall gäller framför allt privatpersoner. Tvister om t.ex. uppsägning eller nedsättning av hyran är allmänna inom hyresförhållanden och det är viktigt att vara medveten om sina rättigheter.

Vi uppgör också för företagskunders behov skräddarsydda hyresavtal för affärsutrymmen.

Kontakta oss